Стъпка 1: Персонална информация» Защо е необходимо да предоставям данните си?

„Делтасток управление на активи“ ЕАД е лицензирано управляващо дружество и съгласно действащото законодателство следва да идентифицира своите клиенти с цел превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това при сключване на договор и откриване на сметка за финансови инструменти в Централен депозитар АД трябва да ни предоставите Вашите лични данни, документи за самоличност и друга информация, която ще ни позволи да извършим това съгласно действащото законодателство в Република България. Обръщаме Ви внимание, че съгласно нормативната уредба трябва да ни уведомявате своевременно при всяка промяна на идентификационните Ви данни. В случай, че не ни бъдат предоставени личните Ви данни дружеството има право да откаже предоставянето на услуги. „Делтасток управление на активи“ ЕАД е администратор на лични данни съгласно удостоверение № 426114 на Комисията за защита на личните данни.

1.1. Лични данни

Моля, въведете Вашите имена така, както са изписани в документа Ви за самоличност.

мъж жена

   

Място на раждане:

В случай че притежавате повече от едно гражданство, моля добавете всички държави, на които сте гражданин (вкл. Зелена карта за САЩ).ЗАБЕЛЕЖКА: „Делтасток управление на активи“ ЕАД събира информация за Вашите гражданства за целите на автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане на основание споразумението FATCA и чл.142т, ал. 1 от ДОПК.


1.2. Данни за контакт

Моля, уведомявайте ни своевременно при всякакви промени във Вашите данни за кореспонденция.


Постоянен адрес:

Aдрес по лична карта: Номера на пощенски кутии не се приемат за валиден адрес.

Настоящ адрес:

Идентичен с адреса по лична карта

Адрес за кореспонденция

Идентичен с адреса по лична карта
Идентичен с настоящ адрес

 Имейл   По пощата

Забележка: Поради технически причини клиенти с имейл адреси в Yahoo може да срещнат трудности при получаване на нашата поща. За да сте сигурни, че ще получавате писма от нас, добавете frontoffice@dsam.bg към списъка си с контакти.