Новини

Стартира публично предлагане на фонда Делтасток Глобален Фокус

УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД е дъщерно дружество 100% собственост на ИП „Делтасток“ АД. На база издадения лиценз и разрешение от Комисията за финансов надзор,  УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД организира и управлява Договорен фонд „Делтасток глобален фокус“. Стремежът ни е да предоставим алтернативен път за растеж на капитала, с което да посрещнем нуждите на клиентите и инвеститорите.

Считано от 12.02.2018 г. УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД стартира публичното предлагане на дяловете на фонда.

Клиентите и инвеститорите могат да закупят дялове на посочения в проспекта и ключовата информация за инвеститорите адрес. Дяловете се закупуват по емисионна стойност. Цялата информация свързана с Договорен фонд „Делтасток глобален фокус“ можете да откриете на интернет страницата на дружеството www.dsam.bg в раздел

За нас / Документи / Документи за ДФ Делтасток глобален фокус или на връзката тук.