Фонд Делтасток Глобален фокус

Какво е договорен фонд?

Договорният (взаимният) фонд е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране на парични средства в ценни книжа и други ликвидни финансови инструменти чрез издаването на дялове, които предоставят еднакви права на техните притежатели. Всеки договорен фонд се организира и управлява от Управляващо дружество.

Част от положителните характеристики на инвестирането във взаимен фонд са: в България доходите от този тип инвестиция не се облагат с данък; дяловете могат да бъдат обект на обратно изкупуване от фонда по всяко време, без да са обвързани с падежна дата; предоставят възможност за участие в инвестиционна схема, която се управлява от професионалисти.

Делтасток Глобален фокус

Опит и професионализъм

Опит и професионализъм

С повече от 20 години опит на финансовите пазари, екипът от професионалисти поставя амбициозни цели, с фокус върху своите партньори и клиенти. И, по-важното, знае как да ги постига.

Диверсификация

Диверсификация

Делтасток Глобален Фокус инвестира в различни видове активи, като по този начин минимизира риска от цялостна загуба на портфейла.

Икономия от мащаба

Икономия от мащаба

Финансовите операции с големи количества и обеми ценни книжа позволява на Договорен Фонд Делтасток Глобален Фокус да постига по-ниски разходи по сделките в сравнение с индивидуалните инвеститори.

Ликвидност

Ликвидност

Парите ви са винаги на разположение. Можете да теглите и инвестирате, без да губите от натрупаната доходност.

Сигурност

Сигурност

Фондът се организира и управлява под надзора на Комисията за Финансов Надзор.

Необлагаем доход

Необлагаем доход

Според българското законодателство доходите от този тип инвестиции не се облагат с данък.

За да инвестирате в договорен фонд Делтасток глобален фокус, кликнете на бутона и следвайте инструкциите.

Стратегия

Инвестиционната стратегия на Фонда e насочена към реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и реализирането на печалби от текущи доходи от дългови ценни книжа и други прехвърляеми финансови инструменти с фиксирана доходност.

С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният фонд се придържа към политика на инвестиране преимуществено в ликвидни акции и дялови ценни книжа, приети за търговия на международно признати и ликвидни пазари и качествени дългови ценни книжа, както и инструменти с фиксирана доходност.

Фондът не разпределя дивиденти в полза на притежателите на дялове, а ги реинвестира. Това позволява постигането на по-висока доходност в дългосрочен план, която инвеститорите могат да реализират след продажбата на дяловете си.

Инвестиционната стратегия на Фонда е базирана на умерен рисков профил.

Договорен фонд “Делтасток глобален фокус” стартира дейност през 2018 г., поради което не разполага с данни за доходност за минали периоди. Фондът ще публикува информация за резултатите от дейността си и оперативните разходи за минали периоди след приключване на първата си финансова година, съответно след приключване на всяка следваща финансова година.

Такси и разходи

Максимални такси за сметка на активите на фонда за година
Фиксирано възнаграждение за управляващото дружество 2,00% годишно
Други оперативни разходи 1,00% годишно
В „Други оперативни разходи“ се включват възнаграждение на депозитаря, такси на инвестиционните посредници, борса, Централен депозитар, такси за надзор на КФН и др. Поради факта, че повечето оперативни разходи са фиксирани, то може да се очаква, че при нарастването на нетната стойност на активите, оперативните разходи като процент следва да намаляват в процентно отношение заради икономията от мащаба.

Емисионна стойност, цена на обратно изкупуване
и минимална инвестиция

Емисионна стойност при еднократни поръчки
Емисионна стойност при многократни поръчки
Цена на обратно изкупуване
Минимална инвестиция 100 лв.

За да инвестирате в договорен фонд Делтасток глобален фокус, кликнете на бутона и следвайте инструкциите.

Нетна стойност на активите
Брой дялове
Нетна стойност на активите на дял
КАЛКУЛАТОР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОХОДНОСТТА НА ДФ "ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС"
От дата *:
До дата *:
Брой дялове *:
Справки 77

Справка по чл. 77, 15.07.2019 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2019 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2019 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2019 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2019 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2019 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2019 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2019 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2019 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2019 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2019 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2019 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2019 г.

Справка по чл. 77, 31.12.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.12.2018 г.

Справка по чл. 77, 30.11.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.11.2018 г.

Справка по чл. 77, 31.10.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.10.2018 г.

Справка по чл. 77, 30.09.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.09.2018 г.

Справка по чл. 77, 31.08.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.08.2018 г.

Справка по чл. 77, 31.07.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.07.2018 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2018 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2018 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2018 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2018 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2018 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2018 г.

Преди да инвестирате във фонд, помислете как инвестициите Ви в него биха
допълнили 
другите Ви инвестиции и толерантността Ви към риск!